HIBE fundamenter

Læs om alle de specifikke informationer og specifikationer på HIBE fundamenter herunder

HIBE fundament fakta

Snit af stribefundament

Snit af stribefundament

 

Punktfundament
Snit af punktfundament

Fundament af beton med isolering

Download folder om
HIBE højisolerede betonfundamenterfolder_fundament

 

HIBE fundering HIBE fundament byggeproces
Funderingselementer er sat på støbt stribefundament.
Der er støbt stritter fra stribefundament til hver søjle i funderingselementerne (søjlerne står her pr. 1,2 meter).
Funderingselementerne monteres direkte fra lastbilkran på stribefundamentet.
Der er i forvejen monteret et ledebrædt på kanten af stribefundament, som elementernes forplade sættes imod.
Under forpladen er i forvejen lagt nivellerede brikker, for korrekt montagekote.
HIBE fundering Elementerne fastholdes med skråstang til det omkringliggende terræn (træpløk).
Fugerne på den isolerede del af elementerne opskummes.
Søjlebund forskalles med jordfugtig betonmørtel.
De forskallede søjler udstøbes. Efter hærdning af søjler, fjernes den (fra fabrikken) monterede forskalling og drænlag udlægges på normal vis. Afretningslag for isolering udlægges på normal vis.
De lodrette samlinger mellem elementerne mastikfuges.
HIBE fundering Isoleringen udlægges på normal vis. Afløbsrør og installationsgennemføringer udføres på normal vis.
Terrændækkets isolering ligger tæt til funderingselementernes inderside og virker som permanentforskalling for den søjleunderstøttende randbjælke.
Der udføres stød i bjælkearmeringen over elementsamlingerne.
HIBE fundering Der udlægges svindarmeringsnet på polystyrenen på normal vis.
Eventuelt gulvvarme, el-rør ect. monteres på normal vis.
Det er vigtigt at armeringsnettet går ind over den fra fabrikken monterede bjælkearmering, således at samlingen mellem plade og bjælke bliver radontæt.
HIBE fundering Terrændæk og randbjælke udstøbes i samme arbejdsgang – på normal vis.
Terrændæk og fundering er færdigt.
Erfaringerne viser at funderings-arbejderne kan udføres på den halve tid, sammenlignet med traditionelle opbygninger (med opmuret blokkonstruktioner).
I tilgift får man en radontæt konstruktion, med et beregningsmæssigt linjetab på 0,10 W/m/K.
Højisolerende funderingselement Transport af HIBE fundamenter
HIBE elementer præfabrikeres på fabrik og bliver leveret direkte til byggepladsen.
Fordi elementerne er så slanke og lette, kan kranbilen tage flere elementer ad gangen og du minimere derfor transporten og sparer ressourcer.
Højisolerende funderingselement Højisolerende funderingselement
Funderingselementets delelementer med armering, isolering, forplade i fiberbeton, søjler og bjælker.
Højisolerende funderingselement Højisolerende funderingselement
Funderingselementer – snit
Vandret snit i søjle - HIBE funderingselement
Vandret snit i søjle - HIBE funderingselement
Vandret snit i søjle
 Lodret snit i søjle - HIBE funderingselement Lodret snit i søjle
Snit af stribefundament På normalt stribefundament
Normal udformning til bærende bagvæg, som for eksempel lavenergi betonelementer.
Med randontæt samling.
Punktfundament På punktfundament
Normal udformning til bærende bagvæg, som for eksempel lavenergi betonelement.
HIBE bagmurselement med stritter til skalmur Lavenergi bagmurselement med stritter til skalmur
Udformning til bærende bagvæg samt en formur med last – for eksempel en skalmur.
HIBE bagmurselement med stritter til skalmur Indvendig bærende fundament til lejlighedsskel
Lydfuge i mineraluld. Efter afhærdning af terrændæk lukkes fugen med mastik af hensyn til randontæthed.Kan både benyttes til stribefundament og punktfundament.
Funderingselementer – bæreevne
17A_lille

17B_lille

Q = linjelast fra bærende ydervægge

Stribefundamenter dimensioneres ud fra normale geotekniske parametre. Funderingselementernes bæreevne dimensioneres individuelt ud fra bygningens last (Q).

Q = last fra bærende ydervægge
Q = last fra funderingselement

Punktfundament dimensioneres udfra de normale geotekniske parametre. Funderingselementernes bæreevne dimensioneres individuelt ud fra bygningens last.

Etablering af HIBE fundament
Let step-by-step montering af stribefundament.
HIBE stribefindament støbes
 • Fundamenterne udgraves.
 • Stribefundament støbes i henhold til geoteknik.
 • 50 mm afretningslag (renselag) støbes.
 • Leder udlægges og fastgøres (grøn).
 • Indnivellerede brikker udlægges.
 • Der bores stritter til søjler i fundamentselement.
HIBE stribefindament støbes og søjler udstøbes
 • Elementerne monteres direkte fra lastbilkran.
 • Anbringes med forplade imod leder.
 • Fastholdes i lod.
 • Søjle udstøbes med jordfugtig mørtel i bund.
 • Søjle udstøbes med beton 30 MN/m2.
 • Samlinger forplade fuges med mastik.
HIBE stribefindament støbes og isolering ligges ud
 • Forskalling søjle fjernes.
 • Leder fjernes.
 • Drænlag etableres.
 • Isolering udlægges.
 • Svindarmering i terrændæk udlægges.
HIBE stribefindament - terrændæk og fundering er færdigt
 • Terrændæk og randbjælke udstøbes i samme arbejdsgang.
 • Udvendigt dræn etableres.
 • Udvendig efterfyldning udføres.
 • Terrændæk og fundering er færdigt.

Etablering af HIBE fundament
 1. Udgravning for terrændæk til stribefundament og dræn.
 2. Stribefundament støbes og afretningslag etableres.
 3. Funderingselement monteres fra kranlastbil.
 4. Søjler udstøbes.
 5. Terrændæk isolering udlægges.
 6. Armering og evt. gulvvarme udlægges (bemærk at terrændæk isolering danner permanent forskalling for gulvbjælke).
 7. Terrændæk og gulvbjælke udstøbes i samme arbejdsgang.
 8. Udvendigt dræn etableres og efterfyldes til færdigt terræn.

Terrændækket er radonsikret med sine armerede samlinger.

HIBE fundament isolering

Linjetab mellem 0,11 og 0,09  – en tættere konstruktion findes ikke!Herunder er en oversigt over linjetabene på de forskellige udformninger.
Beregninger er kørt igennem programmet HEAT2 version 7, som dynamiske beregninger.
De viser at funderingselementerne opfylder samtlige krav til alle konstruktioner på terrændæk – med eller uden gulvvarme.
Linjetabsberegninger er udført efter DS418 udgave 6 appendix D.
Temperaturfordeling i normalt fundament Temperaturfordeling i funderingselement med normal udformning (stribefundament)
På fundament elementet er monteret en lavenergifacade.

Udetemperaturen er -120C.
Jordtemperaturen udendørs er +40C.
Jordtemperatur under terrændæk er +100C.
Temperaturen på indersiden af terrændæk og væg er +200C.
Der er således ingen kuldebroer.

BR10 minimumskrav er på 0,40 W/mK og 0,20 W/mK for terrændæk med gulvvarme.
For etagebyggeri (mere end 2 etager) er det svært at opnå, uden ekstraisolering af fundamentet og/eller kompensering af isoleringen i resten af huset.

HIBE funderingselement løser således linjetabs problemet.
Det samlede linjetab (psi-værdi) er =
0,10 (0,095) W/mK.

Temperaturfordeling i punktfundament Temperaturfordeling i funderingselement med udformning til punktfundament
(Punktfundament med 350 mm høj bjælke).
På fundament elementet er der monteret en lavenergifacade.

Udetemperaturen er -120C.
Jordtemperaturen udendørs er +40C.
Jordtemperatur under terrændæk er +100C.
Temperaturen på indersiden af terrændæk og væg er +200C i samlingen mellem betondæk og bjælke.
På lavenergibeton element er den +18,40C.
Der er således ingen kuldebroer

Spændvidden mellem punktfunderingerne er 4,8 m.
Det forudsættes at de lodrette kræfter fra de bærende vægelementer, føres ned igennem fundamentets søjler til punktfunderingen (pr. 4,8 m).

Det samlede linietab (psi-værdi) er =
0,11 (0,105) W/mK.

Temperaturfordeling i element med udformning til bærende formur Temperaturfordeling i funderingselement med udformning til bærende formur
(eksempelvis en skalmur)
På fundament elementet er monteret en lavenergifacade med bindere til skalmur.
Lavenergi element udgør sammen med funderingselementet, den isolerende, vindtætte og regn afvisende del af konstruktionen.
Der er i nærværende tilfælde ikke regnet med en eventuel isolerende effekt fra skalmuren.

Udetemperaturen er -120C.
Jordtemperaturen udendørs er +40C.
Jordtemperatur under terrændæk er +100C.
Temperaturen på indersiden af terrændæk og væg er +200C.

Der er således ingen kuldebroer.
Det samlede linietab (psi-værdi) er =
0,089 W/mK.

HIBE fundament fordele


HIBE – fundament fordele

Download som PDF pdfIcon

 

Lavt linjetab –  med 0,10 W/mK er linjetabet langt under den fastsatte minimusværdi for alle konstruktioner med terrændæk – med eller uden gulvvarme.

Hurtig montering – arbejdet kan udføres på den halve tid sammenlignet med eksisterende konstruktioner. Systemet er derfor særdeles velegnet til vinterbyggeri.

Mindre brug af beton – HIBE bruger en tredjedel beton sammenlignet med eksisterende konstruktioner. Dvs. ca. 1:3 – 1:4 i forhold til ”normalfundering”.

Høj tæthed – den armerede sammenstøbning mellem randbjælke og terrændæk giver en stærk og radontæt konstruktion.

Størrelser og bæreevne – et funderingselements vægt er ca. 55 kg/m og leveres op til 6 m – bæreevne kan skræddersyes efter opgave og behov.

Uorganiske materialer – beton er et uorganisk materiale og bidrager ikke til råd og svamp.

Kort montagetid – elementerne støbes på fabrik og leveres direkte til byggepladsen, hvor fundamentet støbes og monteres på få dage.

Løser det klassiske problem – at finde et materiale, som både kan bære og isolere.

Lav vægt – så bestil kun en normal kranbil.

CO2 besparende – både ved produktion, transport og når bygningen er i drift.

Bæredygtigt – HIBE har de miljømæssige, økonomiske, designmæssige og byggetekniske fordele til at bygge ansvarlige boliger og arbejdspladser – hvor kommende generationer får optimale betingelser for at være og bo.

Konkurrencedygtig prisniveau – koster ca. 25% mindre end traditionelle funderings- og terrændæk konstruktioner (halveret arbejdstid).